Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Obchodní podmínky
Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Podmínky") vydává na základě § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „obchodní zákoník"), obchodní společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o., IČ: 282 29 835, se sídlem Donská 176/13, Praha 10, 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133945 (dále jen jako „společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o."), jako prodávající dále uvedených produktů, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů. Tyto Podmínky se uplatní na veškeré právní vztahy vznikající mezi společností LSC MOTORSPORT, s.r.o. jako prodávajícím na straně jedné a Kupujícím na straně druhé v souvislosti s prodejem Zboží, a to včetně prodeje Zboží uskutečňovaného prostřednictvím internetového obchodu http://www.brazdil.com/e-shop/e-shop. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené Kupní smlouvy.

I.

Použité pojmy a termíny

1. Pokud není společností LSC MOTORSPORT, s.r.o. vydán jednotlivému Kupujícímu speciální ceník, rozumí se „Ceníkem" oficiální přehled o cenách Zboží v nabídce společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. (ceny společností LSC MOTORSPORT, s.r.o. nabízeného Zboží jsou uvedeny na webových stránkách http://www.brazdil.com/e-shop/e-shop. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. si vyhrazuje právo Ceník upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena Zboží podle Ceníku platného v době vystavení zálohové faktury dle čl. III. těchto Podmínek. Při osobním odběru Zboží v provozovně společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o., kdy není vystavována zálohová faktura, je rozhodující cena Zboží podle Ceníku platného v den, kdy dochází k odběru Zboží v provozovně společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. Pokud je cena Zboží uvedena v Ceníku v jiné měně, než je koruna česká, přepočítá se cena Zboží na korunu českou podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vystavení zálohové faktury, resp. při osobním odběru Zboží v provozovně společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o., kdy není vystavována zálohová faktura, ke dni odběru Zboží v provozovně společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. Cena Zboží stanovená v Ceníku nezahrnuje příspěvek na poštovné či dopravu prostřednictvím přepravní společnosti TNT, České Pošty nebo ČD-kurýr, který je Kupující povinen uhradit spolu s kupní cenou objednaného Zboží v případě, že mu bude zasíláno Zboží, které nemá společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. skladem. Aktuální výši příspěvku na poštovné a na dopravu prostřednictvím přepravní společnosti TNT, České Pošty nebo ČD-kurýr zveřejní společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. na své internetové stránce (http://www.brazdil.com/ie-shop a na požádání ji kdykoli sdělí Kupujícímu.

2. „Den splatnosti" je den, ke kterému musí být kupní cena včetně DPH a úhrady příspěvku na poštovné či na dopravu prostřednictvím přepravní společnosti TNT, České Pošty nebo ČD-kurýr, má-li být placen, připsána na bankovní účet společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. nebo uhrazena společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. v hotovosti.

3. „Dodacím listem" se rozumí dokument blíže specifikovaný v článku II. odst. 11. těchto Podmínek.

4. „Dodávkou" je okamžik předání Zboží Kupujícímu nebo prvnímu přepravci. Dílčí Plnění je přípustné a Kupující není oprávněn je odmítnout.

5. „Fakturou" se rozumí dokument specifikovaný v ustanovení článku III. těchto Podmínek.

6. „Kupní smlouvou" se rozumí smlouva uzavřená mezi společností LSC MOTORSPORT, s.r.o. a Kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě Zboží. Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. Kupujícímu s Objednávku, která je návrhem Kupní smlouvy.

7. „Kupujícím" je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami učiní společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. Objednávku.

8. „Objednávkou" se rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího, učiněný vůči společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. s cílem obdržet od ní Plnění.

9. „Oprávněnou osobou" se rozumí osoba, která (i) je statutárním orgánem Kupujícího nebo (ii) je Kupujícím zmocněna či (iii) je v běžném obchodním styku oprávněna za Kupujícího činit Objednávky a přebírat Zboží. Kupující prohlašuje, že Oprávněnou osobou je také kterýkoli ze zaměstnanců Kupujícího bez ohledu na jeho pracovní zařazení.

10. „Plněním" se rozumí prodej Zboží Kupujícímu společností LSC MOTORSPORT, s.r.o. v souladu s jejím předmětem podnikání.

11. „Reklamací" se rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady Zboží.

12. „Zbožím" se rozumí výrobky nabízené a dodávané společností LSC MOTORSPORT, s.r.o. v souladu s jejím předmětem podnikání. Jedná se o výrobky, které jsou určeny pro motoristický sport. Specifikace objednaného Zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na Objednávce, Faktuře a Dodacím listu.

II.

Dodací podmínky

1. Výběr Zboží, o které má Kupující zájem, provede Kupující Objednávkou. Zboží, jež v okamžiku provedení Objednávky společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. nabízí, je uvedeno na webových stránkách společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. http://www.brazdil.com/e-shop.

2. Pokud není dohodnuto jinak, dodává se Zboží pouze na základě Objednávky, se kterou vyjádřila společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. souhlas.

3. Objednávku je možné učinit ústně přímo v provozovně společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. (adresa: Antonína Dvořáka 1332, Hulín, dále jen jako „provozovna"), telefonicky, nebo písemnou formou, a to včetně přenosu dat po síti Internet (zejména e-shop (http://www.brazdil.com/e-shop, email).

Podstatnými náležitostmi Objednávky jsou tyto údaje:

a) jméno a příjmení Kupujícího, který je fyzickou osobou, název či obchodní firma Kupujícího, který je právnickou osobou,

b) u Kupujícího, který je fyzickou osobou jeho bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, u Kupujícího, který je právnickou osobou jeho sídlo,

c) u Kupujícího, který je podnikatelem, identifikační číslo a DIČ (má-li DIČ přiděleno),

d) druh objednávaného Zboží a jeho množství,

e) forma úhrady kupní ceny (v hotovosti při odběru Zboží v provozovně společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. bez vystavení zálohové faktury, nebo formou zálohové faktury (viz článek III. těchto Podmínek)),

f) forma dodání objednaného zboží (viz článek II. odst. 9. těchto Podmínek),

g) adresa dodání objednaného Zboží, pokud má být zboží Kupujícímu zasíláno,

h) v případě písemné Objednávky podpis Kupujícího nebo Oprávněné osoby a čitelně napsané či natištěné jméno a příjmení osoby, která podpis učinila,

i) v případě ústní Objednávky učiněné v provozovně společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. a Objednávky telefonické uvedení čísla určeného společností LSC MOTORSPORT, s.r.o. pro tuto Objednávku.

4. Objednávku, která neobsahuje všechny podstatné náležitosti uvedené výše v článku II. odst. 3. těchto Podmínek, je společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. oprávněna odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na Objednávku hledí, jako by nebyla nikdy učiněna.

5. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost Objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila Objednávku. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, je společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. oprávněna Objednávku odmítnout.

6. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany Kupujícího Plnění, pokud by se tím zavázala k Plnění nemožnému, nedovolenému, nevýhodnému nebo v rozporu s dobrými mravy. Dále je oprávněna odmítnout Plnění vždy, když Kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o., splatné ke dni, kdy je Objednávka Kupujícího učiněna.

7. Akceptace Objednávky ze strany společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. může být učiněna ústně (i telefonicky), písemně, a to včetně formy přenosu dat po síti Internet. Akceptace Objednávky ze strany společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. může být učiněna i takovým způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. akceptovala Objednávku Kupujícího.

8. Objednávka představuje návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, za podmínek v ní a v těchto obchodních podmínkách uvedených. Doručením akceptace Objednávky Kupujícímu je uzavřena Kupní smlouva.

9. Kupující je povinen převzít dodané Zboží. Zboží může Kupující odebrat buď osobně v provozovně společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. (za osobní odběr se považuje i odběr prováděný Oprávněnou osobou) nebo mu bude zasláno prostřednictvím přepravní společnosti TNT, Českou Poštou nebo ČD-kurýrem. Místem dodání Zboží je dodací adresa uvedená Kupujícím v Objednávce. V případě uvedení více adres je společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. oprávněna učinit Dodávku na kteroukoli z nich. Pokud adresa dodání je v Objednávce specifikována tak, že se provedení Dodávky na uvedenou adresu ukáže být nemožným nebo značně obtížným, je místem dodání Zboží sídlo, místo podnikání nebo bydliště Kupujícího, jež Kupující uvedl na Objednávce.

10. Při odběru Zboží v provozovně společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. potvrdí Kupující nebo Oprávněná osoba převzetí Zboží zaměstnanci společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. na Dodacím listu.

11. Dodací list má následující náležitosti:

a) číslo Dodacího listu,

b) datum vystavení Dodacího listu;

c) označení Zboží, jeho číslo, název, jednotka, množství, sazba DPH a celková kupní cena za jednotlivé druhy Zboží včetně DPH;

d) uvedení celkové kupní ceny bez DPH;

e) uvedení celkové kupní ceny s DPH;

f) označení Objednávky (minimálně datum učinění Objednávky a číslo Objednávky, bylo-li přiděleno);

g) identifikační údaje společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. a Kupujícího;

h) bankovní spojení společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o.

Potvrzení na Dodacím listu o převzetí Zboží musí obsahovat řádné označení Kupujícího tak, aby na základě vypsaných či vytištěných údajů bylo možné jednoznačně určit osobu Kupujícího, datum převzetí Zboží a podpis osoby, která převzetí potvrzuje, spolu s vypsaným nebo vytištěným jménem a příjmením této osoby. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující plně odpovídá za to, že Zboží bylo převzato Oprávněnou osobou. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o Dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení Kupujícího či osoby, která potvrdila převzetí Zboží na Dodacím listu, považuje se Dodávka za řádně provedenou a Kupujícím převzatou.

12. V případě zasílání Zboží Kupujícímu prostřednictvím přepravní společnosti TNT, České Pošty nebo ČD-kurýr odpovídá Kupující plně za to, že Zboží bylo převzato Oprávněnou osobou. Oprávněná osoba, příp. sám Kupující potvrdí převzetí Zboží zaměstnanci přepravní společnosti TNT, České Pošty nebo ČD-kurýr napsáním nebo vytištěním svého jména a příjmení, data převzetí, svým podpisem a vytištěním nebo napsáním řádného označení Kupujícího tak, aby na základě napsaných či vytištěných údajů bylo možné jednoznačně určit osobu Kupujícího. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Pokud později dojde k jakýmkoli pochybnostem o Dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení Kupujícího či osoby, která potvrdila převzetí Zboží, považuje se Dodávka za řádně provedenou a Kupujícím převzatou.

13. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. dodává objednané Zboží, které má na skladě, v přiměřené lhůtě, obvykle do pěti (5) pracovních dnů po obdržení platby za odebrané Zboží. Zboží, které nemá společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. skladem, dodává společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. v přiměřené lhůtě, obvykle do pěti (5) pracovních dnů poté, co toto Zboží obdrží společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. od svých dodavatelů (i v těchto případech však platí, že Zboží je doručováno až poté, co společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. obdrží celou platbu za odebrané Zboží).

III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena Ceníkem a je vždy vyznačena pro příslušný druh Zboží na Faktuře i zálohové faktuře (je-li zálohová faktura vystavována). Kupující je s Ceníkem seznámen.

2. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. je povinna po akceptaci Objednávky vyzvat bez zbytečného odkladu Kupujícího k úhradě kupní ceny (a to formou tzv. zálohové faktury). Zálohová faktura nemusí být vystavována v případech osobního odběru Zboží v provozovně společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. Zálohová faktura obsahuje obdobné údaje, jaké obsahuje samotná Faktura dle článku III. odst. 5. těchto Podmínek.

3. Kupující je povinen zaplatit celou kupní cenu včetně případného příspěvku na poštovné či na dopravu prostřednictvím přepravní společnosti TNT, České Pošty nebo ČD-kurýr, má-li být zaplacen, nejpozději v Den splatnosti, který je uveden na zálohové faktuře. Není-li vystavována zálohová faktura, je Kupující povinen zaplatit kupní cenu včetně případného příspěvku na poštovné či na dopravu prostřednictvím ČD-kurýr, má-li být zaplacen, nejpozději v den, kdy provádí osobní odběr Zboží v provozovně společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. Za den zaplacení je považován den připsání celé platby ve prospěch bankovního účtu společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o., který sdělí společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. Kupujícímu, nebo den zaplacení celé platby v hotovosti.

4. Kupující obdrží řádný daňový doklad (tj. Fakturu) nejpozději společně se Zbožím.

5. Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:

a) datum vystavení Faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;

b) Den splatnosti,

c) formu úhrady;

d) způsob dopravy;

e) údaj o tom, zda Kupující hradí kupní cenu včetně DPH;

f) označení Zboží, jeho číslo, název, jednotka, množství, sazba DPH a kupní cena za jednotlivé druhy Zboží;

g) uvedení celkové kupní ceny bez DPH;

h) uvedení celkové kupní ceny s DPH;

i) číslo Faktury;

j) identifikační údaje společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. a Kupujícího;

k) bankovní spojení společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o.;

l) údaj o tom, že na tento obchod se vztahují tyto Podmínky.

6. Octne-li se Kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny a/nebo příspěvku na poštovné či dopravu prostřednictvím přepravní společnosti TNT, České Pošty nebo ČD-kurýr, má-li být zaplacen, u jednotlivé dodávky Zboží, je společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. oprávněna na Kupujícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z dlužné částky za každý, byť jen započatý, den prodlení. Trvá-li prodlení Kupujícího dle předcházející věty déle než 30 kalendářních dnů, je společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Právo společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. na náhradu škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu i v případě, že prodlení s úhradou kupní ceny a/nebo příspěvku na poštovné či dopravu prostřednictvím přepravní společnosti TNT, České Pošty nebo ČD-kurýr, má-li být zaplacen, nezavinil.

IV.

Odstoupení od Kupní smlouvy

1. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. je oprávněna odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy v případech podstatného porušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího. Za podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího se považuje zejména:

a) situace blíže popsaná v čl. III. odst. 6. těchto Podmínek;

b) porušení kterékoliv povinnosti Kupujícího uvedené v článku II. odst. 10. a 11. těchto Podmínek, (tj. zejména, kdy Kupující nebo Oprávněná osoba odmítne potvrdit převzetí Zboží na Dodacím listu);

c) porušení kterékoliv povinnosti Kupujícího uvedené v článku II. odst. 12. těchto Podmínek (tj. zejména, kdy Kupující nebo Oprávněná osoba odmítne potvrdit převzetí Zboží zaměstnanci přepravní společnosti TNT, České Pošty nebo ČD-kurýr);

d) porušení kterékoliv povinnosti Kupujícího uvedené v článku II. odst. 13. těchto Podmínek (tj. zejména prodlení Kupujícího s vrácením řádně vyplněného a podepsaného Dodacího listu zpět společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o.).

2. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech a za podmínek uvedených v těchto Podmínkách a v příslušných obecně závazných právních předpisech.

3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od Kupní smlouvy učiněné společností LSC MOTORSPORT, s.r.o. bude adresováno na adresu, kterou Kupující uvedl na Objednávce (čl. II. odst. 3. písm. b) těchto Podmínek). Odstoupení od Kupní smlouvy učiněné Kupujícím musí být adresováno na adresu sídla společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o., jež je zapsána v obchodním rejstříku v době odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupení od Kupní smlouvy je doručeno druhé smluvní straně Kupní smlouvy okamžikem, kdy se tento projev vůle dostane do sféry dispozice této druhé smluvní strany, tzn. adresát nabyl konkrétní možnost seznámit se s obsahem odstoupení od Kupní smlouvy. Za doručení se považuje též případ, kdy se odstoupení od Kupní smlouvy vrátí té smluvní straně, které odstoupení od Kupní smlouvy učinila, a to z důvodu, že si druhá smluvní strana Kupní smlouvy toto odstoupení nevyzvedla, nebo jej odmítla převzít; v těchto případech se považuje za den doručení 3 den ode dne odeslání odstoupení od Kupní smlouvy druhé smluvní straně. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení druhé smluvní strany. Strany jsou v případě odstoupení od Kupní smlouvy povinny si navzájem vrátit vše, co podle Kupní smlouvy získaly. Zboží, které je Kupující v takovém případě povinen vrátit společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o., však musí být nepoužité a plně funkční. Posouzení toho, zda Zboží je nepoužité a plně funkční, provádí výlučně společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. Kupující je povinen umožnit společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. prohlídku Zboží za účelem zjištění, zda Zboží je nepoužité a plně funkční. V případě, že společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. dospěje k závěru, že Zboží, jež má Kupující vrátit, je použité a/nebo nefunkční (byť i jen částečně), je Kupující povinen společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o., namísto vrácení Zboží, zaplatit kupní cenu Zboží. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. i Kupující mají v případě odstoupení od Kupní smlouvy nárok na úhradu veškerých nákladů spojených s odstoupením od Kupní smlouvy.

V.

Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. odpovídá pouze za vadu, kterou má Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v době, kdy převezme Zboží od společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o., nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. umožní nakládat se Zbožím a Kupující poruší Kupní smlouvu tím, že Zboží nepřevezme. Pokud společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. předává Zboží k přepravě přepravní společnosti TNT, České Pošty nebo ČD-kurýr, a.s., přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží jeho předáním. Kupující je povinen Zboží prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího. V případě zjištění závad je Kupující povinen společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. o těchto závadách informovat písemně, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí Zboží. V oznámení musí být uveden podrobný popis závady.

2. V případě poškození zásilky obsahující objednané Zboží přepravcem, které je patrné při pohledu na zásilku, je Kupující povinen poškozenou zásilku nepřevzít a informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o.

3. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. se zavazuje rozhodnout o přijaté Reklamaci do 7mi pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne přijetí Reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem Kupujícího. Po uplynutí této lhůty má Kupující právo na odstoupení od uzavřené Kupní smlouvy nebo na slevu z kupní ceny. Pokud má být Reklamace vyřízena u společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o., je Kupující povinen zaslat předmět Reklamace společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. pojištěnou poštovní průvodkou, nebo jej předat osobně v provozovně společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o.

4. Odpovědnost společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. za vady Zboží se vztahuje výhradně na Zboží řádně objednané, zaplacené, dodané a převzaté Kupujícím dle sjednaných podmínek v rámci Kupní smlouvy a těchto Podmínek. Kupující je při Reklamaci povinen předložit nesporný doklad o tom, že Kupující koupil Zboží u společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. a doklad o zaplacení kupní ceny Zboží. Bez těchto dokladů nebude Reklamace uznána.

5. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy má Kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné Zboží bylo opraveno nebo vyměněno za nové, a v případě, že dodáním Zboží s vadami je porušena Kupní smlouva podstatným způsobem, má Kupující také možnost od Kupní smlouvy odstoupit (Kupující však nemůže od Kupní smlouvy odstoupit, jestliže vady Zboží společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. včas neoznámil) a požadovat vrácení kupní ceny.

6. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. nenese odpovědnost za vady způsobené chybnou manipulací, následnými technologickými úpravami na Zboží, nesprávným ošetřováním Zboží v rozporu s instrukcemi pro údržbu, opotřebením a vnějšími vlivy. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. taktéž neodpovídá za vady Zboží, o kterých Kupující v době uzavření Kupní smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla Kupní smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností Zboží, které Zboží mělo mít podle Kupní smlouvy.

7. Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má Kupující právo uplatnit reklamaci případných vad na Zboží v průběhu záruční doby, která činí 24 měsíců a počíná běžet okamžikem převzetí Zboží Kupujícím. Byla-li Kupní smlouva s Kupujícím jako spotřebitelem uzavřena s použitím prostředků komunikace na dálku ve smyslu § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má takový Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží.

VI.

Ostatní ustanovení

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží ve stejném okamžiku, ve kterém na něj přechází nebezpečí škody na Zboží (viz článek V. odst. 1. těchto Podmínek).

2. Tyto Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. http://www.brazdil.com/e-shop, čímž je umožněno smluvním stranám Kupní smlouvy jejich uložení a kopírování.

3. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. je oprávněna změnit nebo upravit tyto Podmínky, přičemž novější znění Podmínek ruší znění dřívější. Nové znění těchto Podmínek bude vždy uveřejněno na webových stránkách uvedených v článku VI. odst. 2. těchto Podmínek, a to vždy s dostatečným časovým předstihem, než takové změny nabudou účinnosti.

4. Jestliže je Kupující v prodlení s převzetím Zboží, je Kupující povinen zaplatit společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých), a to za každý den prodlení s převzetím Zboží. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. je oprávněna Zboží zadržovat, dokud Kupující společnosti LSC MOTORSPORT, s.r.o. neuhradí celý poplatek za uskladnění. Jestliže je Kupující v prodlení s převzetím Zboží a toto Zboží si nepřevezme ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou Kupujícímu společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. poskytne, je společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. oprávněna Zboží prodat, pokud Kupujícího upozorní na úmysl prodat Zboží. Tento úmysl prodat Zboží lze sdělit Kupujícímu i při stanovení přiměřené lhůty k převzetí Zboží. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. je oprávněna ponechat si z výtěžku prodeje Zboží částku odpovídající celkovému poplatku za uskladnění a dále částku odpovídající přiměřeným nákladům spojeným s prodejem Zboží. Zbytek získaného výtěžku je společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. povinna Kupujícímu bez zbytečného odkladu uhradit.

5. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. a Kupující se dohodli, že jejich práva a povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy a právních vztahů s ní souvisejících se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

6. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. a Kupující se dohodli, že všechny spory, které by mohly vzniknout z uzavřené Kupní smlouvy, nebo v souvislosti s uzavřenou Kupní smlouvou, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení před senátem složeným ze tří rozhodců zapsaných v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu České republiky, se sídlem v Praze, IČ: 26675048, a jmenovaným v souladu s pravidly rozhodců Rozhodčího soudu České republiky publikovanými na www.rozhodcisoud.net, se kterými se Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. a Kupující seznámili a vyslovili výslovný souhlas s tím, že podle nich bude v řízení postupováno. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. a Kupující se výslovně dohodli, že ústního jednání a odůvodnění rozhodčího nálezu není třeba. V případě, že by Rozhodčí soud České republiky uvedený výše přestal vykonávat činnost, nebo z jakéhokoli jiného důvodu nemohl tento rozhodčí soud projednávat a rozhodovat spory vzniklé z uzavřené Kupní smlouvy nebo v souvislosti s uzavřenou Kupní smlouvou mezi smluvními stranami Kupní smlouvy, dohodli se Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. a Kupující, že v takovém případě všechny spory, které by mohly vzniknout z uzavřené Kupní smlouvy, nebo v souvislosti s uzavřenou Kupní smlouvou, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Společnost LSC MOTORSPORT, s.r.o. a Kupující se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2008.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.

Přihlášení